Wat zijn uw patientenrechten?

De wet van 22 augustus 2002 vormt de basis van de erkenning dat elke patiënt meerdere rechten geniet wanneer deze van een zorgverstrekker zorgen ontvangt.

Recht op kwaliteitsvolle dientverlening

 • Gebaseerd op de meest actuele beschikbare medische kennis en techniek
 • Met respect voor elke persoon zonder onderscheid of discriminatie

Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker

 • Het recht om te kiezen, het recht op bijkomende zorg of second opinion, het recht om van zorgverstrekker te veranderen
 • Het recht van de zorgverstrekker om een patiënt niet te behandelen mits doorverwijzing naar een collega
 • Dit recht is niet absoluut, er zijn grenzen:
  • Medisch onderzoek, arbeidsgeneersheer
  • Gedzongen opnamen, sociaal verweer, gevangenis
  • Praktisch: De organisatie van de zorg binnen de voorziening
  • Spoedopname

Recht op informatie *

Welke informatie?

 • Elke informatie die de patiënt nodig heeft om zijn gezondheidstoestand te kunnen begrijpen en de mogelijke evolutie ervan te begrijpen
 • Alle informatie betreffende de nodige onderzoeken en voorgestelde behandelingen met daarbijhorende kostprijs
 • Op basis van de kennis van de betrokken zorgverstrekker

Hoe?

 • Duidelijk, toegankelijk en aangepast taalgebruik
 • Op het juiste tijdstip
 • Mondeling en eventueel schriftelijk

Wat als ik het niet wil weten?

 • De patiënt heeft het recht om informatie te weigeren: te noteren in het dossier
 • De arts moet deze weigering respecteren behalve indien dit de gezondheid van de patiënt of van derden in gevaar brengt (bv in het geval van een besmettelijke ziekte)

Therapeutische exceptie: De arts heeft het recht om bepaalede informatie te weigeren indien deze informatie een ernstig risico inhoudt voor de gezondheid van de patient

Recht op vrij instemmen met de behandeling; op basis van vooraf verstrekte informatie

Nootzakelijk vooraleer over te gaan tot een medische ingreep, onderzoek of behandeling

Vormvereisten:

 • Mondeling of schriftelijk (specifiek voor belangrijke ingrepen of bij weigering)
 • Impliciet of expliciet (dit kan afgeleid worden uit de houding van de patiënt)
 • Mogelijkheid van het intrekken van een eerder gegeven toestemming
 • Spoedsituatie: inschatting door de arts in het belang van de patiënt (wanneer de patiënt niet in staat is om toestemming te uiten of geven)

Een weigering stelt de arts niet vrij van het informeren van de patiënt en van het toedienen van een alternatieve behandeling

Weten of de arts verzekerd en geconventioneerd is

De arts moet de patiënt informeren of hij verzekerd is voor beroepsaansprakelijkheid en over zijn vergunning of registratiestatus.

Recht op inzage en copie van een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier*

De patient heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier (met alle zorgelementen).

 • Het dossier wordt ter plaatse bewaard
 • De patiënt kan zelf stukken aan het dossier toevoegen
 • De patiënt kan inzage in zijn dossier aanvragen bij de betrokken zorgverstrekker
  • Met uitzondering van persoonlijke notities en inzage voor derden

De patient heeft recht op een kopie

 • Zelfde voorwaarden als voor de inzage (persoonlijke notities en derden)
 • Termijn van 15 dagen
 • Kostprijs van max 10 cent per pagina en 5 Euro per beeld. De totale prijs mag nooit meer dan 25 Euro bedragen
 • Geen kopie indien de zorgverstrekker de indruk krijgt dat de patiënt een kopie vraagt onder druk van derden

Er bestaat ook een recht op inzage na overlijden op vraag van derden (vb familie)

 • Er mag geen expliciete weigering bestaan van de patiënt
 • De inzage gebeurt via een door de betrokkenen aangeduidde zorgverstrekker die op zijn/haar beurt de betrokkenen zal inlichten

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer/privacy

Recht op intimiteit:

 • Alleen die zorgverstrekkers die noodzakelijk zijn aanwezig, voor anderen wordt de toestemming van de patiënt gevraagt
 • Recht op privacy: conform de beleefdheidsregels die dagdagelijks gebruikt worden

Recht op respect voor het beroepsgeheim:

 • Geen informatie meedelen of bespreken in de aanwezigheid van derden

Recht op pijnbestrijding

De patiënt heeft recht op aandacht voor pijnbestrijding door de beroepsbeoefenaar, dit betekent dat de beroepsbeoefenaar fysieke en psychische pijn moet voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten.

Recht op het neerleggen van een klacht

Zie punkt behandeling van een klacht

Brochure Patiëntenrechten

* Rechten waarvoor de vertrouwenspersoon de patiënt mag bijstaan