Representatiesysteem

Wat gebeurt er als ik niet in staat ben mijn rechten uit te oefenen?

De wet op de patiëntenrechten beschikt over een “cascade”-systeem dat de besluitvorming in geval van onbekwaamheid van een patiënt bepaalt.

Om wie gaat het ?

    • Een minderjarige die niet in staat is om zijn of haar belangen redelijkerwijs te beoordelen
    • De meerderjarige die niet in staat is zijn wil te uiten

Wie oordeelt over de onbekwaamheid?

De beroepsbeoefenaar beslist per geval over de onbekwaamheid van de patiënt.

Zo zal een minderjarige zijn of haar rechten als patiënt geheel of gedeeltelijk autonoom kunnen uitoefenen als de behandelaar hem of haar in staat acht om zijn of haar belangen in redelijkheid te beoordelen.

Wie mag beslissen?

Als de patiënt minderjarig is behoort de uitoefening van de patiëntenrechten toe aan de ouders of wettelijke voogden.

Als de patiënt meerderjarig is, maar de facto onbekwaam is verklaard behoort de uitoefening van de rechten van de patiënt toe aan de persoon in kwestie volgens het cascadesysteem dat door de wetgever is voorzien.

    1. Een door de patiënt gemandateerd vertegenwoordiger. Een vooraf ondertekend document moet aan de zorgverlener worden bezorgd en aan het dossier van de patiënt worden toegevoegd;
    2. Een bewindvoerder na machtiging door de vrederechter;
    3. Bij afwezigheid van een mandataris of bewindvoerder van de persoon worden de rechten van de patiënt uitgeoefend in deze volgorde: de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, het meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige zus of broer.

Wat als het moeilijk gaat?

In geval van een conflict tussen meerdere kandidaat-vertegenwoordigers van hetzelfde niveau (bijvoorbeeld meerdere meerderjarige kinderen) of bij afwezigheid van een vertegenwoordiger, zal de behandelaar de belangen van de patiënt behartigen door overleg te plegen met het multidisciplinaire team.